Neljapäev, 11.02.2016
KontaktInimesedÕppetööKoolieluDokumendidTagasivaadeStatistikaFotoalbumVilistlaseleSisukordE-õpe
Dokumendid
DokumendiregisterArengukava aastatel 2012-2014KodukordTugi- ja mõjutussüsteemPõhimäärusKooli hindamisjuhendKKV hindamisjuhendVõimla kasutamiskordAmetijuhendidÕppekavaÕpilaste tunnustussüsteemPuudumistõendidCRJG kriisiplaanUjula kasutamise kord

Õpilaste tunnustussüsteem C. R. Jakobsoni nim Gümnaasiumis


C. R. Jakobsoni nim Gümnaasiumi tunnustussüsteem on kooskõlas järgmiste seaduste ja määrustega: põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (09.06.2010.) ja õpilaste tunnustamise kord (haridus- ja teadusministri määrus nr 37, 09.08.2010.)

Üldsätted

Õpilase tunnustamise eesmärk on:

 1. Läbimõeldud tähelepanu osutamine kohusetundliku ja tulemusliku õppimise või tegevuse eest;

 2. Motivatsiooni hoidmine ja tõstmine;

 3. Enesehinnangu tõstmine;

 4. Tagasiside andmine väga heade õpitulemuste ja/või käitumise kohta;

 5. Tagasiside andmine võrreldes eelnevaga oluliselt paranenud õpitulemuste või käitumise kohta.


Õpilaste põhiliste saavutuste määratlemise ja tunnustamise kord

 • Jakobsoni medal – korduvate väljapaistvate saavutuste eest rahvusvahelistelolümpiaadidel ja konkurssidel (erandkorras);

 • Matemaatika-füüsika eriklassi stipendium – väga heade tulemuste eest matemaatika ja füüsika võistlustel või olümpiaadidel (matemaatika-füüsika süvaklasside vilistlasnõukogu otsus);

 • Kiituskiri „väga hea õppimise eest” – põhikoolis aastahinnete alusel, kui aastahinneteks on ainult „5”, võib olla üks „4” järgmistest õppeainetest: kunstiõpetus, tööõpetus või kehaline kasvatus. Käitumine „eeskujulik” või „hea”. Gümnaasiumis kursusehinnete alusel, kui õppeaasta jooksul läbitud kursuste hinnete keskmine on 4,75 või kõrgem ning kõik kursusehinded on „4” ja „5”. Käitumine „eeskujulik“ või „hea“.

 • Kiituskiri „väga heade tulemuste ees üksikus õppeaines” – viimased kolm aastat on olnud antud aines ainult „5” ning osalenud selle aine maakondlikul või üleriigilisel olümpiaadil. Kiituskiri antakse 9. või 12. klassi lõpus.

 • Kooli kiituskiri ja direktori käskkiri „ väga hea õppimise eest” – põhikoolis 1.-4. klassini ainult „5”. 5.-9. klassini kuni kolm „4”. Gümnaasiumis kursuste keskmine hinne 4,5 ega tohi olla hinnet „3”.

 • Kooli tunnuskaart „hea õppimise eest” – 7.-9. klassini kõik „5” ja „4” (olenemata sellest, mitu „4” on). Gümnaasiumis kursuste keskmine hinne 4,5, võib olla üks „3”, või hinded on „5” ja „4” (olenemata sellest, mitu „4” on).
  Selgitus: kooli kiituskirjaga „väga hea õppimise eest“ ja tunnuskaardiga „hea õppimise eest“ tunnustatakse gümnaasiumi õpilasi kaks korda aastas – pärast teist perioodi (enne jõuluvaheaega) ja õppeaasta lõpul.

 • Kiitusega põhikooli lõputunnistus – tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksami hinne on „väga hea” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.

 • Kuldmedaliga tunnustamine – tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on „väga hea” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.

 • Hõbemedaliga tunnustamine – tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt „hea” ja ülejäänud õppeainetes „väga hea” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.

 • Kooli tunnuskiri – õpilaste eriliste püüdluste tunnustamine hinnetest olenemata. Ühekordne ülesande tubli täitmine.

 • Kooli rändauhinnad – parim täppisteaduste olümpiaadil, parim gümnaasiumi ajaloo tundja, parim loodusteaduslikes ainetes, parim inglise keele tundja süvaklasside arvestuses (tavaklasside arvestuses), parim ainetundja informaatikas, parim viie kooli võistlusel täppisteaduses, kooli parim naissportlane ja meessportlane – aineõpetajate otsus.

 • Kevadine direktsiooni vastuvõtt ja tunnustamine – koolis 1.-3. koht, maakonnas 1.-6. koht või üleriigiliselt kooli esindanud õpilased (aineolümpiaadidel, konkurssidel, sportlike või loominguliste saavutuste eest).

 • Linnapea vastuvõtt – Viljandi linna registris elavad kiitusega põhikooli lõpetajad ja kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajad.

 • Viljandi maakonna maavanema vastuvõtt kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajad.

 • Presidendi vastuvõtt – üks kuldmedaliga lõpetaja (õppenõukogu otsus).

 • Aasta Õpilane – tunnustatakse kooli aastapäeval erilise silmapaistva tegevuse eest koolis eelneval õppeaastal (õppenõukogu otsus).

 • E-kooli kiitused – aineõpetajate või klassijuhataja otsus.

 • Direktori käskkirjaga kiitused – väga hea õppeedukuse eest või muude eriliste teenete eest igapäevases koolielus.

 • Suulised kiitused ja tunnustused – aineõpetajate või klassijuhataja otsus.