Neljapäev, 11.02.2016
KontaktInimesedÕppetööKoolieluDokumendidTagasivaadeStatistikaFotoalbumVilistlaseleSisukordE-õpe
Dokumendid
DokumendiregisterArengukava aastatel 2012-2014KodukordTugi- ja mõjutussüsteemPõhimäärusKooli hindamisjuhendKKV hindamisjuhendVõimla kasutamiskordAmetijuhendidÕppekavaÕpilaste tunnustussüsteemPuudumistõendidCRJG kriisiplaanUjula kasutamise kord
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium

Põhimäärus

(kinnitatud Viljandi Linnavolikogu 25.06.1999 otsusega nr 214)

1. Üldsätted

1.1 Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium, lühendatult C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium või CRJG (edaspidi "kool"), on haridusasutus, mis loob õpilastele võimalused üldkeskhariduse ja süvendatud teadmiste omandamiseks erinevates ainevaldkondades.

1.2 Kool lähtub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (edaspidi "PGS") ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Viljandi linna omavalitsusorganite otsustest, määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

1.3 Kool on Viljandi linna munitsipaalkool, mille kõrgemalseisvaks organiks on Viljandi Linnavolikogu (edaspidi "volikogu") ning mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi "linnavalitsus") haridus- ja kultuuriameti haldusalas.

1.4 Kool asub aadressil 71009, Eesti Viljandi linn Riia mnt 91.

1.5 Kool on gümnaasium, mille juures töötavad põhikooli klassid.

1.6 Kooli õppekeeleks on eesti keel.

1.7 Õppetöö koolis toimub päevases vormis.

1.8 Koolil on oma raamatupidamine, pangaarve, pitsat ja sümboolika.

1.9 Kooli põhiülesanneteks on luua soodsad tingimused õppimiseks ja õpetamiseks vastavalt riiklikule ja kooli õppekavalem eesti rahvuse ja kultuuri edasiarendamine, sotsiaalselt pädevate Eesti Vabariigi kodanike kasvatamine, volikogu poolt kinnitatud kooli teeninduspiirkonnas elavate koolikohustuslike laste haridusvajaduste rahuldamine.


2. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

2.1 Koolis õpetatakse ja kasvatatakse õpilasi kõlbluse, demokraatia, üksteisesse lugupidava suhtumise, oma kooli ning Eestimaa austamise vaimus.

2.2 Kooli võetakse õpilasi vastu haridusministri määrusega kehtestatud korra ning Viljandi linna poolt kehtestatud üldtingimuste alusel. Gümnaasiumisse vastuvõtt toimub põhikooli lõpetamise tulemuste alusel.

2.3 Õpilaste jagunemisel õppesuundade vahel arvestatakse õpilaste soove, huvisid, võimeid ja vajadusel vastavate testide tulemusi.

2.4 Koolis toimuva õppe-kasvatustöö aluseks on vastavalt riiklikule õppekavale välja töötatud kooli õppekava.

2.5 Kooli õppekava määrab koolis antava üld- ning süvahariduse õppeeesmärgid ja ajalise korralduse, kohustuslike-, süva- ning valikainete loendi, kavad ja valikutingimused.

2.6 Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal ning koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest. Õppeaasta algus kehtestatakse PGS-s.

2.7 Õpilaste kohustuslik nädalakoormus ei ületa PGS-s lubatud maksimaalväärtusi, konkreetne nädalakoormus on määratud kooli õppekavaga, tunni- ja kursuste jaotuskavaga.

2.8 Õppetöö toimub viiel päeval nädalas. Õppepäevade minimaalne arv õppeaastas on määratud PSG-ga. Õppekavas võivad olla ette nähtud täiendavad õppepäevad vastava õppesuuna praktika sooritamiseks.

2.9 Õppetundide arvu õppepäevas määrab kindlaks direktori poolt kinnitatud tunniplaan.

2.10 Kool võib linnavalitsuse nõusolekul avada vastavalt vajadusele pikapäevarühmi.

2.11 Kooli juures töötavad vastavalt õpilaste soovidele huvialaringid, -stuudiod jm. klassivälise tegevuse vormid.

2.12 Kool võib lisaks riikliku õppekavaga tagatud õppemaksuta üldkeskharidusele organiseerida kooli ruumides lapsevanemate poolt osaliselt või täielikult tasustatavat lisaõpet.

2.13 Kohalikke vajadusi silmas pidades võib kooli ruumides avada eriklasse, orgfaniseerida täiskasvanute koolitust ja kursuseid, viia läbi kultuuri- ja spordiüritusi jne.

2.14 Kooli ja kodu koostöö kordineerimiseks kutsub kooli juhtkond või klassijuhataja kokku vanemate koosoleku vähemalt kord aastas. Ühe kolmandiku õpilaste vanemate nõudmiselon kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.


3. Õpilaste õigused ja kohustused

3.1 Õpilasel on õigus:

  3.1.1 saada koolist hea haridus,

  3.1.2 valida oma huvidele ja võimetele vastav õppesuund ja valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires,

  3.1.3 taotleda õppimist individuaalprogrammi alusel

  3.1.4 moodustada koolis õpilasesindus, asutada ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega

  3.1.5 osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel

  3.1.6 gümnaasiumiõpilasel on õigus olla valitud kooli hoolekogusse

  3.1.7 saada ettenähtud ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest

  3.1.8 kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli ruume, rajatisi, õppe- ja spordibaase jm. vastavalt kehtestatud korrale,

  3.1.9 pöörduda oma õiguste kaitseks lastekaitseorganisatsioonide, maavanema või Haridusministeeriumi poole.

3.2 Õpilane on kohustatud:

  3.2.1 osalema regulaarselt õppetöös

  3.2.2 õppima vastavalt oma võimetele,

  3.2.3 lugupidavalt suhtuma oma kaaslastesse ja mitte segama teostamast nende õigust ja kohustust koolis õppida,

  3.2.4 hoidma loodust, ühiskonna-, kooli- ja kaasõpilaste vara,

  3.2.5 järgima kooli õpilastele kehtestatud õpilasreegleid ja kooli sisekorraeeskirja.

3.3 Õpilasele avaldatakse tunnustust ja laitust haridusministri määruse ja kooli sisekorraeeskirjas ettenähtud korras õppenõukogu otsusega.

3.4 Õpilase poolt tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane, tema vanemad või neid asendavad isikud.

3.5 Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks on õpilasel ja tema vanematel õigus pöörduda kooli hoolekogu ja kooli üle riikliku järelvalvet teostava ametiisiku poole.

3.6 Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet.


4. Koolitöötajad

4.1 Kooli töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, haldus- ja abipersonal.

4.2 Kooli personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

4.3 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, sisekorraeeskirjade, ametijuhendite, töölepingute ja kollektiivlepinguga, mis on kooskõlas tööseaduste ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

4.4 Personaliga sõlmib töölepingud, muudab ja lõpetab need kooli direktor.

4.5 Pedagoogide vaba ametikoht täidetakse konkursi korras, vastavalt hoolekogu poolt kinnitatud juhendile.

4.6 Pedagoogide ülesanne on õpitingimuste loomine õpilastele, nende õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste ja tema koduga.

4.7 Haldus- ja abipersonali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning aidata kaasa soodsa õpikeskkonna loomisele koolis.

4.8 Direktori ülesandeks on koostöös linnavalitsuse kultuuri- ja haridusametiga ning Viljandi Maavalitsuse kultuuri ja hariduse osakonnaga viia ellu riikliku ja piirkondlikku hariduspoliitikat, tagada kooli häireteta ja tulemuslik töö.

4.9 Direktori asetäitjad vastutavad õppe- ja kasvatusprotsessi häireteta kulgemise eest koolis.

4.10 Direktori asetäitja haldusalal vastutab kooli vara, heakorra, ilme ja haldus- ning abipersonali töö kvaliteedi eest, samuti koolielu korraldamiseks vajalike materjalidega varustamise eest.

4.11 Harrastutegevuse juht juhib kooli- ja klassivälist tegevust.


5. Koolielu korraldamine

5.1 Kooli juhib direktor koostöös hoolekogu, õppenõukogu, juhatuse, vilistlasesinduse, õpilasesinduse ja ainekomisjonidega. Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea või tema volitatud isik.

5.2 Kooli direktor

  5.2.1 on kooli seaduslik esindaja, kel on õigus teha tehingud, mis on suunatud tema seaduses ettenähtud ülesannete täitmisele,

  5.2.2 kindlustab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise,

  5.2.3 valdab, kasutab ja käsutab kooli vara vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale,

  5.2.4 sõlmib lepinguid,

  5.2.5 töötab välja ja kinnitab kooli sisekorraeeskirjad,

  5.2.6 kinnitab töötajate ametijuhendid

  5.2.7 sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab personaliga töölepingud,

  5.2.8 on üheks osapooleks kollektiivlepingu sõlmimisel,

  5.2.9 kinnitab kooli õppekava ja tunniplaanid,

  5.2.10 kinnitab kooli õpilasesinduse põhimääruse,

  5.2.11 teeb kooli hoolekogule ettepaneku pedagoogide vaba ametikoha konkursi läbiviimise korra kohta ja korraldab konkursi,

  5.2.12 esitab eelarve kavad ja selle täitmise aruanded linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel

  5.2.13 kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

5.3 Õppenõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine ning kuhu kuuluvad kõik pedagoogid. Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra määrab haridusminister määrusega.

5.4 Ainealase töö korraldamiseks moodustatakse koolis ainekomisjonid, mis töötavad õppenõukogu poolt kehtestatud korra alusel.

5.5 Kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste, kooli toetavate ettevõtete ja organisatsioonide ühistegevuseks kooli õppe- ning kasvatusküsimuste jälgimisel ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks moodustatakse linnavalitsuse poolt kooli juurde alaliselt tegutsev hoolekogu. Hoolekogu tegutseb haridusministri määrusega kehtestatud korra alusel.

5.6 Õpilaste kaasamiseks koolielu korraldamisse moodustab kool õpilasomavalitsuse, mis töötab hoolekogu poolt kinnitatud põhimääruse alusel.

5.7 Kooli vilistlastega koostööks võib moodustada vilistlasnõukogu, mis tegutseb hoolekogu poolt kinnitatud põhimääruse alusel.

5.8 Kooli ja kodu paremaks koostööks võib moodustada õpilaste vanemate komitee, mis tegutseb hoolekogu poolt kinnitatud põhimääruse alusel.


6. Finantseerimine, aruandlus, järelvalve

6.1 Kooli vara moodustavad Viljandi linnalt valdamiseks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

6.2 Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

6.3 Koolieelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik tulud ja kulud.

6.4 Kool võib osutada õppekavaväliseid tasulisi teenuseid.

6.5 Kooli eelarve tuludeks:

  6.5.1 eraldised linnaeelarvest,

  6.5.2 eraldised riigieelarvest,

  6.5.3 laekumised sihtasutustelt,

  6.5.4 annetused üksik- ja juriidilistelt isikutelt,

  6.5.5 laekumised õpilastelt või lapsevanematelt õpilase kasutusse minevate lisaõppematerjalide maksumuse katteks,

  6.5.6 tulu õppekavavälisest tasulisest tegevusest,

  6.5.7 muud seadusega lubatud laekumised.

6.6 Kooli eelarve kava kiidavad heaks kooli hoolekogu ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab volikogu.

6.7 Kooli pedagoogilise personali palgad ja õpikute soetamise kulud katab Haridusministeerium vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korrale.

6.8 Volikogu otsusel võib linnavalitsus linnaeelarvest eraldada töötasuks täiendavaid vahendeid.

6.9 Kooli haldus- ja abipersonalile määrab palga direktor linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

6.10 Kooli dokumentatsiooni peetakse haridusministri poolt kehtestatud korras.

6.11 Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

6.12 Riikliku järelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridusministeeriumi ametnikud ja maavanem. Järelevalve läbiviimise korra kehtestab haridusminister.

6.13 Kooli raha ja vara kasutamist kontrollitakse seadusandlusega ettenähtud korras.


7. Kooli ümberkorraldamine, põhimääruse muutmine ja kooli tegevuse lõpetamine

7.1 Kooli korraldab ümber või lõpetab kooli tegevuse linnavalitsus volikogu otsuse alusel PGS-s ettenähtud juhtudel ja korras.

7.2 Käesoleva põhimääruse muutmise õigus on volikogul.

7.3 Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab kooli juhtkond koos hoolekogu ja linnavalitsusega.