Kool tänaViljandi Jakobsoni Kool asub Männimäe linnaosas, suurest liiklusest eemal, terviseraja ja järve vahetus läheduses. Kool tegutseb alates 2012. aastast põhikoolina.

Olulisel kohal kooli õppe- ja kasvatustöös on väärtuskasvatus ning sellest lähtuv ühine koolikultuur. Koostöö toetamiseks õpilaste ja õpetajate vahel paiknevad klassiruumid lendude (1.-4.klass) või ainevaldkondade (5.-9.klass) kaupa ühel korrusel.

Koolisisene ja piirkondlik võrgustikutöö toetab iga õppija arengut. Ettevõtliku koolina osaletakse üleriiklikes programmides ning arendatakse õpilaste ettevõtlikkuspädevust kõikidel tasanditel. Kool on liitunud mitmete turvalisust toetavate ettevõtmistega (Kiusamisest vabaks, Tervist Edendav Kool, Vepa, Maanteeameti liikluskasvatuse projektid vms).

Ettevõtlusmäng "Ettevõtlik kodanik"

 

VJK toetub oma väärikale ajaloole ja traditsioonidele. Kooli ajalugu on nähtaval õppekeskkonnas ja integreeritud õppetegevusse.

Koolis on ujula, kus pakutakse ujumise algõpetust ka piirkonna teiste koolide õpilastele. Meie koolis on ujumine regulaarne kehalise kasvatuse osa kõikides klassides.

Õppekorraldusest

Jakobsoni koolis toimub õppetöö 1.-4. klassini õpilaste jaoks enamasti klassiõpetajaga koduklassides, alates 5. klassist eelkõige kabinetsüsteemis. 1. klassi päevakavas on söögi- ja õuetund ning pikapäevarühm oma õpetajaga. 2.-4. klassides on pikapäevarühmad korraldatud üle lennu. Õppepäevas on kolm pikemat vahetundi, mis on kavandatud puhkamiseks, söömiseks või õues olemiseks, neist 30-minutiline vahetund on lisaks õpetajate ja õpilaste koostööaeg.

Jakobsoni koolis on täiendavat tunnimahtu õppekavas lisatud eesti keelele, matemaatikale ja võõrkeeltele, lisaks valikainetele. Valikainete õppimine toetab prioriteetsete ainevaldkondade (eelnevale lisaks loodusained ja infotehnoloogia) ning ettevõtlikkusega seotud teadmiste ja oskuste omandamist.

Algklassides pööratakse tähelepanu hea lugemisoskuse kujunemisele: lisatud on eesti keele tund 1. klassis, funktsionaalse lugemise tund 2. ja 4. klassis, täiendav individuaalne lisalugemine abiõpetajaga. Sissejuhatus informaatikasse algab 1. klassist (turvalisus, kooli õppekeskkonnad), 2. ja 4. klassis on lisatud arvutiõpetus, 2. ja 3. klassis robootika. Arvutiõpetus on läbivalt  integreeritud aineõpetusse. Inglise keele õpe algab 2. klassist ning viiakse läbi väikestes rühmades. Valikaineteks algklassides on ballett, draama (4. klass), male või matemaatika praktikum (2. klass). Õpilaste karjääripädevuste arendamiseks osaletakse 3. ja 4. klassis üleriiklikus programmis “Tööle kaasa!” ja 4. klassides ettevõtlikkuse õppe osana kogu õppeaasta kestvas lennuüleses projektis. Tähelepanu pööratakse õpilaste liikumisharjumuste kujundamisele: 1. klassile on lisatud üks täiendav kehalise kasvatuse tund. Liikluskasvatuse osana on 3. klassis eraldi liiklusõpetuse tund, õppeaasta lõpus on võimalik sooritada eksam ja omandada jalgratturi juhiload.

Valmistumine FLL võistluseks

 

Põhikoolis õpitakse alates 5. klassist klassideülestes temporühmades matemaatikat, eesti keelt ning inglise keelt, alates 7. klassist vene keelt. Vene ja saksa keele õpe algab 5. klassist.

Ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks on 5. klassis ettevõtlikkuse tund, mille raames õpilased moodustavad mini-minifirmad. Ettevõtlusõppega on võimalik jätkata 6. klassis vastavas valikaines. Lisaks arendatakse ettevõtlikkuspädevust 7. klasside tehnoloogia- ja kunstiõpetuse lõimitud projektõppes, loovtööde tegemisel ning teistes ainetes integreeritult. Karjääriõpetus on lõimitud aineõpetusse: 9. klassi õpilastele pakutakse individuaalset karjäärinõustamist koostöös koolipsühholoogi ja töötukassaga.

Õpilased osalemas kooli jõululaadal

 

Kool pakub õpilaste huvidest lähtuvalt lõimitud valikaineid erinevates valdkondades (inglise keel, loodusained ja infotehnoloogia, matemaatika ja eesti keel, liikumine). 6.-8. klassi õpilane osaleb igal trimestril ühes valikaines. 2020.-21. õppeaastal on valikus 25 erinevat ainet.

Huviharidus on koolis mitmekesine. Õpilastel on võimalik valida muusika, tantsu, spordi, loodus- ja täppisteaduste, kunsti ja muu valdkonna ringide vahel. 2020.-21. õppeaastal tegutseb 26 huviringi.

Lisaks huviringidele korraldatakse arvukalt ühisüritusi koolis ja linnas. Tegutseb aktiivne õpilasesindus, kes osaleb nii koolielu kui ürituste korraldamises.

Õpilasesinduse presidendid

 

Õppetööd rikastavad tegevused

eTwinning

Ettevõtlik kool

Kiusamisest vabaks kool

Õppekäigud loodusesse

Liiklusõpetus

VJK Balletistuudio

 

Viljandi Jakobsoni Kool asub Männimäe linnaosas, suurest liiklusest eemal, terviseraja ja järve vahetus läheduses. Kool tegutseb alates 2012. aastast põhikoolina.

Olulisel kohal kooli õppe- ja kasvatustöös on väärtuskasvatus ning sellest lähtuv ühine koolikultuur. Koostöö toetamiseks õpilaste ja õpetajate vahel paiknevad klassiruumid lendude (1.-4.klass) või ainevaldkondade (5.-9.klass) kaupa ühel korrusel.

Koolisisene ja piirkondlik võrgustikutöö toetab iga õppija arengut. Ettevõtliku koolina osaletakse üleriiklikes programmides ning arendatakse õpilaste ettevõtlikkuspädevust kõikidel tasanditel. Kool on liitunud mitmete turvalisust toetavate ettevõtmistega (Kiusamisest vabaks, Tervist Edendav Kool, Vepa, Maanteeameti liikluskasvatuse projektid vms).

Ettevõtlusmäng "Ettevõtlik kodanik"

 

VJK toetub oma väärikale ajaloole ja traditsioonidele. Kooli ajalugu on nähtaval õppekeskkonnas ja integreeritud õppetegevusse.

Koolis on ujula, kus pakutakse ujumise algõpetust ka piirkonna teiste koolide õpilastele. Meie koolis on ujumine regulaarne kehalise kasvatuse osa kõikides klassides.

Õppekorraldusest

Jakobsoni koolis toimub õppetöö 1.-4. klassini õpilaste jaoks enamasti klassiõpetajaga koduklassides, alates 5. klassist eelkõige kabinetsüsteemis. 1. klassi päevakavas on söögi- ja õuetund ning pikapäevarühm oma õpetajaga. 2.-4. klassides on pikapäevarühmad korraldatud üle lennu. Õppepäevas on kolm pikemat vahetundi, mis on kavandatud puhkamiseks, söömiseks või õues olemiseks, neist 30-minutiline vahetund on lisaks õpetajate ja õpilaste koostööaeg.

Jakobsoni koolis on täiendavat tunnimahtu õppekavas lisatud eesti keelele, matemaatikale ja võõrkeeltele, lisaks valikainetele. Valikainete õppimine toetab prioriteetsete ainevaldkondade (eelnevale lisaks loodusained ja infotehnoloogia) ning ettevõtlikkusega seotud teadmiste ja oskuste omandamist.

Algklassides pööratakse tähelepanu hea lugemisoskuse kujunemisele: lisatud on eesti keele tund 1. klassis, funktsionaalse lugemise tund 2. ja 4. klassis, täiendav individuaalne lisalugemine abiõpetajaga. Sissejuhatus informaatikasse algab 1. klassist (turvalisus, kooli õppekeskkonnad), 2. ja 4. klassis on lisatud arvutiõpetus, 2. ja 3. klassis robootika. Arvutiõpetus on läbivalt  integreeritud aineõpetusse. Inglise keele õpe algab 2. klassist ning viiakse läbi väikestes rühmades. Valikaineteks algklassides on ballett, draama (4. klass), male või matemaatika praktikum (2. klass). Õpilaste karjääripädevuste arendamiseks osaletakse 3. ja 4. klassis üleriiklikus programmis “Tööle kaasa!” ja 4. klassides ettevõtlikkuse õppe osana kogu õppeaasta kestvas lennuüleses projektis. Tähelepanu pööratakse õpilaste liikumisharjumuste kujundamisele: 1. klassile on lisatud üks täiendav kehalise kasvatuse tund. Liikluskasvatuse osana on 3. klassis eraldi liiklusõpetuse tund, õppeaasta lõpus on võimalik sooritada eksam ja omandada jalgratturi juhiload.

Valmistumine FLL võistluseks

 

Põhikoolis õpitakse alates 5. klassist klassideülestes temporühmades matemaatikat, eesti keelt ning inglise keelt, alates 7. klassist vene keelt. Vene ja saksa keele õpe algab 5. klassist.

Ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks on 5. klassis ettevõtlikkuse tund, mille raames õpilased moodustavad mini-minifirmad. Ettevõtlusõppega on võimalik jätkata 6. klassis vastavas valikaines. Lisaks arendatakse ettevõtlikkuspädevust 7. klasside tehnoloogia- ja kunstiõpetuse lõimitud projektõppes, loovtööde tegemisel ning teistes ainetes integreeritult. Karjääriõpetus on lõimitud aineõpetusse: 9. klassi õpilastele pakutakse individuaalset karjäärinõustamist koostöös koolipsühholoogi ja töötukassaga.

Õpilased osalemas kooli jõululaadal

 

Kool pakub õpilaste huvidest lähtuvalt lõimitud valikaineid erinevates valdkondades (inglise keel, loodusained ja infotehnoloogia, matemaatika ja eesti keel, liikumine). 6.-8. klassi õpilane osaleb igal trimestril ühes valikaines. 2020.-21. õppeaastal on valikus 25 erinevat ainet.

Huviharidus on koolis mitmekesine. Õpilastel on võimalik valida muusika, tantsu, spordi, loodus- ja täppisteaduste, kunsti ja muu valdkonna ringide vahel. 2020.-21. õppeaastal tegutseb 26 huviringi.

Lisaks huviringidele korraldatakse arvukalt ühisüritusi koolis ja linnas. Tegutseb aktiivne õpilasesindus, kes osaleb nii koolielu kui ürituste korraldamises.

Õpilasesinduse presidendid

 

Õppetööd rikastavad tegevused

eTwinning

Ettevõtlik kool

Kiusamisest vabaks kool

Õppekäigud loodusesse

Liiklusõpetus

VJK Balletistuudio