Vastuvõtt

Vastuvõtt Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse toimub Viljandi Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras – https://www.riigiteataja.ee/akt/402032018089

Vastuvõtt 1. klassi
Vastuvõtt 1. klassidesse toimub vastavalt Viljandi Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale iseteeninduskeskkonna Spoku kaudu.
Täpsema info leiab Viljandi Linnavalitsuse kodulehelt www.viljandi.ee

Teised vastuvõtud
Vastuvõtt 1. klassi peale 30. aprilli ning 2.- 9. klassi toimub vabade kohtade olemasolul. Täpsem info kooli õppejuhilt.
Kontakt: mari.kase@vjk.vil.ee; telefon 435 1852

Kooli õppima asumiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus;
2) õpilase sünnitunnistus;
3) väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistus, kui õpilane asub õppima uue õppeaasta alguses;
5) väljavõte jooksvate õpitulemuste kohta, kui õpilane asub õppima õppeaasta keskel;
6) tervisekaart;
7) pilt õpilaspiletile.