Uudis

Töökorraldus distantsõppe perioodil 06. aprill indrek


Distantsõppe perioodil on õppekeskkondadeks Stuudium ja Office 365  (eesnimi.perekonnanimi@vjk.vil.ee). Igal õpilasel ja kooli töötajal on kohustus omada juurdepääsu nimetatud keskkondadele, välja arvatud 1. klass. Stuudiumi ligipääsuprobleemide korral pöörduda juhiabi (geit.mandmets@vjk.vil.ee) poole ja Office probleemide korral haridustehnoloogi (kaja.louna@vjk.vil.ee) poole.
Õppimine toimub igapäevaselt esmaspäevast reedeni. Igapäevased õpiülesanded on kantud päevikusse kodutöödena. Täiendavaid kodutöid ei anta. Õpilasel on iseseisva õpiülesande esitamiseks aega päeva lõpuni. Järgmise päeva ülesanded lisab õpetaja eelneval päeval Stuudiumisse hiljemalt kell 17.00.

Kunstis, muusikas, käsitöös ja tehnoloogias, inimeseõpetuses ja valikkursuste puhul planeeritakse õppeülesanded nädala kaupa, õpiülesanne tuleb esitada järgmise nädala tunniks. Kehalise kasvatuse ülesandeid tuleb täita nädala jooksul ja edastada oma töö nädala lõpuks.  

Tagasiside tuleb esitatud töödele õpetaja poolt lühemate tööde puhul kuni kolme tööpäeva jooksul ja pikemate tööde puhul nädala jooksul. Õpetaja annab tagasisidet reeglina esitatud töö juurde (Teras, Opiq´s). Trimestrihinde kujunemisel aluseks olevate oluliste tööde tulemused ja sõnaline tagasiside kantakse päevikusse. Esitamata tööde juurde märgitakse „T“- tegemata.
Päevikus võib kasutada ka märki “!”. Viimane tähistab töid, mille õpilane on küll esitanud, kuid millele õpetaja on andnud tagasisidet ja palunud teha olulisi täiendusi või parandusi.

Õpilasel on kohustus vaadata läbi kogu nädalaks antud õpiülesanded ja planeerida oma nädalat. Soovitav on koostada ka kindel päevaplaan, kus on aeg õpiülesanneteks, liikumiseks ja puhkuseks.  

Kool teostab järelvalvet õpilaste distantsõppes osalemise üle. Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega.

Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel, töö valmimine võtab oodatust kauem aega jne, pöördub ta Stuudiumi sõnumi kaudu kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele sama päeva jooksul oma tööajal (8.00-15.00).  

Õpetajate konsultatsioonid toimuvad videosilla vahendusel.

8. klasside loovtööde kaitsmiste täpne aeg ja vorm on täpsustamiselja oleneb sellest, milline on õppetöö vorm mais. Kui distantsõpe mais jätkub, siis toimuvad  9. klassi õpilaste loovtööde kaitsmised videosilla vahendusel.

Hindamise põhimõtted distantsõppe perioodil

 • Kõikides õppeainetes ja kooliastmetes antakse distantsõppe perioodil sõnalist tagasisidet. Peamised õpitulemused hinnatakse distantsõppe perioodil mitteeristavalt (A/MA) ja lisatakse sõnaline tagasiside.
 • Kõikides õppeainetes ja kooliastmetes hinnatakse kokkuvõtvalt 3. trimestri õpitulemusi mitteeristavalt (A/MA) koos sõnalise kokkuvõttega. 3. trimestri kokkuvõtva hinde aluseks on enne distantsõppe algust saadud hinded (1. kooliastmes hinnangud) ja distantsõppe perioodi õpitulemused. Õpetaja annab tagasiside ka õpilase hoolsusele
 • Numbriliselt hinnatavate õppeainete aastahinde panemise aluseks on 1. ja 2. trimestri kokkuvõtvad hinded ja 3. trimestri õpitulemused.
 • Õppekava järgi mitteeristavalt hinnatavate ainete (2. kooliastmes kehaline kasvatus, muusika, kunst, tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus ja arvutiõpetus; B-võõrkeel 5. klassis ja ajalugu 5. klassis ja valikkursused 2. ja 3. kooliastmes) hindamises muudatusi ei toimu.
 • 6.-8. klassi valikained, mille läbiviimine eriolukorra tõttu ei ole koolil võimalik, jäävad hindamata.
 • Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest ja 3. trimestri hinnangutest tuleks välja panna välja aastahinne „puudulik”, „mittearvestatud“ või „nõrk”.
 • Täiendava õppetöö kohta tehakse otsus õppenõukogus 3. juunil 2020. Otsus klassi lõpetamise kohta tehakse hiljemalt õppenõukogus 27. augustil 2020.  
 • 1.-8. klassi õpilastel algab suvevaheaeg 9. juunil 2020. Põhikooli lõpueksamite ja 9. klassi õpilaste lõpetamise info täpsustatakse.

Distantsõppe perioodil on õppekeskkondadeks Stuudium ja Office 365  (eesnimi.perekonnanimi@vjk.vil.ee). Igal õpilasel ja kooli töötajal on kohustus omada juurdepääsu nimetatud keskkondadele, välja arvatud 1. klass. Stuudiumi ligipääsuprobleemide korral pöörduda juhiabi (geit.mandmets@vjk.vil.ee) poole ja Office probleemide korral haridustehnoloogi (kaja.louna@vjk.vil.ee) poole.
Õppimine toimub igapäevaselt esmaspäevast reedeni. Igapäevased õpiülesanded on kantud päevikusse kodutöödena. Täiendavaid kodutöid ei anta. Õpilasel on iseseisva õpiülesande esitamiseks aega päeva lõpuni. Järgmise päeva ülesanded lisab õpetaja eelneval päeval Stuudiumisse hiljemalt kell 17.00.

Kunstis, muusikas, käsitöös ja tehnoloogias, inimeseõpetuses ja valikkursuste puhul planeeritakse õppeülesanded nädala kaupa, õpiülesanne tuleb esitada järgmise nädala tunniks. Kehalise kasvatuse ülesandeid tuleb täita nädala jooksul ja edastada oma töö nädala lõpuks.  

Tagasiside tuleb esitatud töödele õpetaja poolt lühemate tööde puhul kuni kolme tööpäeva jooksul ja pikemate tööde puhul nädala jooksul. Õpetaja annab tagasisidet reeglina esitatud töö juurde (Teras, Opiq´s). Trimestrihinde kujunemisel aluseks olevate oluliste tööde tulemused ja sõnaline tagasiside kantakse päevikusse. Esitamata tööde juurde märgitakse „T“- tegemata.
Päevikus võib kasutada ka märki “!”. Viimane tähistab töid, mille õpilane on küll esitanud, kuid millele õpetaja on andnud tagasisidet ja palunud teha olulisi täiendusi või parandusi.

Õpilasel on kohustus vaadata läbi kogu nädalaks antud õpiülesanded ja planeerida oma nädalat. Soovitav on koostada ka kindel päevaplaan, kus on aeg õpiülesanneteks, liikumiseks ja puhkuseks.  

Kool teostab järelvalvet õpilaste distantsõppes osalemise üle. Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega.

Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel, töö valmimine võtab oodatust kauem aega jne, pöördub ta Stuudiumi sõnumi kaudu kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele sama päeva jooksul oma tööajal (8.00-15.00).  

Õpetajate konsultatsioonid toimuvad videosilla vahendusel.

8. klasside loovtööde kaitsmiste täpne aeg ja vorm on täpsustamiselja oleneb sellest, milline on õppetöö vorm mais. Kui distantsõpe mais jätkub, siis toimuvad  9. klassi õpilaste loovtööde kaitsmised videosilla vahendusel.

Hindamise põhimõtted distantsõppe perioodil

 • Kõikides õppeainetes ja kooliastmetes antakse distantsõppe perioodil sõnalist tagasisidet. Peamised õpitulemused hinnatakse distantsõppe perioodil mitteeristavalt (A/MA) ja lisatakse sõnaline tagasiside.
 • Kõikides õppeainetes ja kooliastmetes hinnatakse kokkuvõtvalt 3. trimestri õpitulemusi mitteeristavalt (A/MA) koos sõnalise kokkuvõttega. 3. trimestri kokkuvõtva hinde aluseks on enne distantsõppe algust saadud hinded (1. kooliastmes hinnangud) ja distantsõppe perioodi õpitulemused. Õpetaja annab tagasiside ka õpilase hoolsusele
 • Numbriliselt hinnatavate õppeainete aastahinde panemise aluseks on 1. ja 2. trimestri kokkuvõtvad hinded ja 3. trimestri õpitulemused.
 • Õppekava järgi mitteeristavalt hinnatavate ainete (2. kooliastmes kehaline kasvatus, muusika, kunst, tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus ja arvutiõpetus; B-võõrkeel 5. klassis ja ajalugu 5. klassis ja valikkursused 2. ja 3. kooliastmes) hindamises muudatusi ei toimu.
 • 6.-8. klassi valikained, mille läbiviimine eriolukorra tõttu ei ole koolil võimalik, jäävad hindamata.
 • Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest ja 3. trimestri hinnangutest tuleks välja panna välja aastahinne „puudulik”, „mittearvestatud“ või „nõrk”.
 • Täiendava õppetöö kohta tehakse otsus õppenõukogus 3. juunil 2020. Otsus klassi lõpetamise kohta tehakse hiljemalt õppenõukogus 27. augustil 2020.  
 • 1.-8. klassi õpilastel algab suvevaheaeg 9. juunil 2020. Põhikooli lõpueksamite ja 9. klassi õpilaste lõpetamise info täpsustatakse.